Čo by ste mali vedieť o technickej kontrole?

Pod technickou kontrolou chápeme prehliadku a posúdenie technického stavu vozidla, jeho komponentov, jednotlivých samostatných technických jednotiek a systémov. Technická kontrola pri zistení nezhody, prezrie a preverí zhodu vozidla so schváleným typom.

Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Príprava na technickú kontrolu Lehoty technických kontrol Cenník technických kontrol Certifikát Rezervovať termín

Čo pri technickej kontrole kontrolujeme?

 • brzdovú sústavu
 • riadenie
 • osvetlenie a svetelnú signalizáciu
 • rám
 • karosériu

 • nápravy, kolesá, pruženie, kĺby a hriadele
 • komponenty a samostatné technické jednotky
 • predpísanú a zvláštnu výbavu
 • ostatné systémy
 • indentifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla

Na vykonávanie technickej kontroly používame len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované.


Druhy technických kontrol

Pravidelná kontrola:

Pravidelná technická kontrola sa vykonáva v lehotách ustanovených vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Zvláštna kontrola

Zvláštna technická kontrola sa vykonáva mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla, alebo orgánov štátnej správy. Je zrealizovaná v plnom, alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly. Výsledok takejto TK slúži na informovanie žiadateľa.

Opakovaná kontrola:

Opakovaná technická kontrola sleduje iba nedostatky a vady zistené pri predchádzajúcej kontrole. Takýto druh kontroly sa spravidla musí vykonať do 60 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly. Ak sa tak neudeje, tak musí byť opätovne vykonaná kontrola v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola:

Administratívna technická kontrola sa vykonáva na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Okrem toho sa vykonáva aj pri strate, poškodení a odcudzení dokladov o už vykonanej technickej kontrole.


Ako prebieha technická kontrola?

Vaše vozidlo pred začiatkom technickej kontroly musí byť čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom.

 • Ako prvé si pred technickou kontrolou prevádzkovateľ vozidla alebo vodič pripraví doklady k predloženiu v ustanovenom rozsahu. Bez nich nemôže technik technickej kontroly vykonať technickú kontrolu.
 • Prevádzkovateľ vozidla / vodič vozidla je pri technickej kontrole prítomný a na technikov pokyn môže viesť auto na kontrolnej linke. Bežne tento úkon však robí technik technickej kontroly.
 • Kontrolný technik pri úplnom začiatku technickej kontroly preverí, či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch s údajmi, ktoré sa nachádzajú na vozidle. Nezabudnite si predtým skontrolovať úplnosť povinnej výbavy. Okrem toho technik preverí aj funkčnosť dvier, okien, pneumatík či osvetlenia.
 • Ďalšími bodmi kontroly sú merania sklonu predných svetlometov (predpísaná hodnota sa nachádza priamo na každom svetlomete), účinnosť bŕzd a kontrola karosérie, podvozku a tlmičov.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.


Vyhodnotenie technickej kontroly trojstupňovou klasifikáciou

Vozidlo, ktoré prechádza technickou kontrolou má svoj stav vyhodnotený podľa trojstupňovej klasifikácie. Hovorí to o tom, aký je stav vozidla a funkcie a činnosti jednotlivých systémov, komponentov a technických jednotiek. Sledujú sa možné chyby a úrovne závažnosti. Pod chybami sa chápu technické poruchy, ktoré boli zistené pri technickej kontrole.

Druhy chýb:

 • Ľahké – nemajú veľký a výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla a na ochranu životného prostredia.
 • Vážne chyby – už ovplyvňujú bezpečnosť vozidla, môžu ohroziť účastníkov cestnej premávky a zasahujú negatívnym vplyvom na životné prostredie.
 • Nebezpečné chyby – ohrozujú a vytvárajú vysoké riziko nebezpečenstva pri cestnej premávke, negatívne zasahujú do životného prostredia a je nutné zakázať takéto vozidlá na cestách.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 • (stupeň A) Spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: Na takomto vozidle nie je zaevidovaná žiadna chyba, poprípade má ľahkú chybu, ktorá neovplyvňuje bezpečnosť v premávke na pozemných komunikáciách.

 • (stupeň B) Dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: Vozidlo má vážnu chybu, ktorá ovplyvňuje bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke. 

  Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole! Ak sa vážna chyba opätovne zistí, vozidlo sa stáva nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

 • (stupeň C) Nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: Takéto vozidlo má zistenú nebezpečnú chybu, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ohrozuje premávku, dochádza k narušeniu bezpečnosti osôb i majetku a škodí životnému prostrediu. Vozidlo nie je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!


Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, sú:

 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola
Rezervovať termín