Čo by ste mali vedieť o emisnej kontrole?

Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

Emisná kontrola sa vykonáva na pracovisku emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Príprava na emisnú kontrolu Lehoty emisných kontrol Cenník emisných kontrol Rezervovať termín

Priebeh emisnej kontroly

POZOR! Počas emisnej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať motor vozidla.

 • Vodič vozidla vojde na kontrolnú linku, podľa pokynov technika.
 • Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo podľa pokynov prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.
 • V priebehu alebo po skončení kontroly technik informuje vodiča vozidla o zistených chybách.
 • Po ukončení kontroly vozidlo opúšťa kontrolnú linku.
 • Vodič dostane správu kontroly v kancelárii príjmu.

Emisnú kontrolu vykonávame pre vozidlá:

 • so zážihovým (benzínovým aj plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom – BEZKAT/NKAT
 • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom – RKAT
 • so vznetovým (naftovým) motorom

Druhy emisných kontrol

Okrem základnej pravidelnej emisnej kontroly rozlišujeme ešte zvláštnu administratívnu emisnú kontrolu.

Členenie emisných kontrol motorových vozidiel:

 • emisná kontrola pravidelná
 • emisná kontrola zvláštna
 • emisná kontrola administratívna
 • emisná kontrola opakovaná

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha:

 • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1)
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja
 • motorové vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti
 • vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby
 • vozidlá Hasičského a záchranného zboru a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:

 • nie je možné naštartovať motor vozidla
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • bol zistený zjavný únik prevádzkových médií

Vyhodnotenie emisnej kontroly

Výsledky hodnotenia vozidla podľa úrovne závažnosti klasifikujeme v troch stupňoch. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a ich závažnosti. Chybami rozumieme technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly.

Tri úrovne závažnosti:

 • Spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak emisná kontrola nezistila žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. V prípade zistenia ľahkých chýb, je majiteľ povinný odstrániť ich.
 • Dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: emisnou kontrolou sa zistila vážna chyba. Prevádzkovateľ vozidla je v takomto prípade povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, alebo ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
 • Nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke:
  • ak emisná kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu
  • ak je na vozidle zistená minimálne jedna nebezpečná chyba
  • ak sa aj pri emisnej kontrole opakovanej opätovne zistí tá istá vážna chyba

Druhy chýb:

 • Ľahké chyby - nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku vozidla.
 • Vážne chyby - tieto chyby môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody.
 • Nebezpečné chyby - majú výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.

Doklad o vykonaní emisnej kontroly

 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola
Rezervovať termín